RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH,

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych stosowane w krajach członkowskich UE, w tym w Polsce bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.) – dalej jako "RODO" (Oficjalny tekst RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ), niniejszym inform ujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ECL TECH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Turystycznej 21 (kod pocztowy: 31-213), KRS: 0000787676, NIP: 9452227959, REGON: 383446934, tel.: +48 661 778 560, strona www: https://www.eclpolska.pl/, adres e-mail: biuro@eclpolska.pl – dalej jako „ECL” lub „Administrator”.

2. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane w następujących celach:

 1. świadczenia usług zamówionych przez klienta. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 3. rozpatrzenia reklamacji dotyczących świadczonych przez Administratora usług, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. prowadzenia działań marketingowych usług i produktów oferowanych przez Administratora. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do sprzedaży jego produktów i usług (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. prowadzenia i utrzymania strony internetowej Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6. marketingowych produktów i usług Administratora w sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (marketing w postaci przesyłania danych o ofertach, zniżkach, a także w formie prowadzenia newslettera). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody).

 

4. Podanie przez Państwa Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 

 1. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;

 2. jeżeli dane niezbędne do otrzymywania newslettera Administratora zawierają dane osobowe (np. adres e-mail zawiera imię i nazwisko lub ich skróty powiązane z datą urodzenia) to niepodanie tych danych mieszczących się w adresie e-mail Klienta skutkuje brakiem możliwości przesyłania mu przez Administratora newslettera;

 3. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO oraz uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

6. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usług przez Administratora, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, lub do czasu cofnięcia udzielonej przez klienta zgody.

Skorzystaj z ECL AI!